REGULACJE PRAWNE

 

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.apus.opole.pl.

 

  1. Apus Białe Gołębie Ślubne

Podmiotem prowadzącym niniejszą stronę internetową jest Apus Maciej Domański „Białe Gołębie Ślubne” z siedzibą w Opolu, ul. T.Wilsona 34/2, 45-429 Opole, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola w Wydziale Gospodarki i Promocji Miasta pod numerem 39913 REGON 160270215

Nip: 754-273-59-77.

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest wyłącznie na prywatne potrzeby użytkowników.

Użytkownicy  serwisu uprawnieni są do wglądu materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy mediów), pod warunkiem zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Apus Białe Gołębie Ślubne na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

  1. Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Apus Białe Gołębie Ślubne przedstawione w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apus Białe Gołębie Ślubne. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są ( o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej ) chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Apus Białe Gołębie Ślubne.

 

  1. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych

Zamieszczone w niniejszym serwisie linki do stron zewnętrznych umieszczone są dla jego użytkowników. Apus Białe Gołębie Ślubne nie może ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których linki zamieszczone są w niniejszym serwisie.

 

  1. Informacje o usługach

Udostępniane informacje i ilustracje na stronie internetowej opierają się na aktualnych danych w chwili publikacji.

Apus  Białe Gołębie Ślubne zastrzega sobie, że w  każdej chwili bez podania przyczyny może dokonać zmiany na Stronie, w szczególności zmian w Pakietach Ślubnych, wyposażeniu tj. zmiany koszy wiklinowych,  opcji wypuszczenia gołębi itp.  Zmiana nie będzie dotyczyć uzgodnionej i zadatkowej usługi.

Apus Białe Gołębie Ślubne zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi, wyłącznie w przypadkach, gdy podniesienie ceny uzasadnione jest udokumentowanym wzrostem kosztów dojazdu, kursów walut, podatków.

Apus Białe Gołębie Ślubne oznajmia, że jedynym wiążącym sposobem zamówienia usługi jest wpłata zadatku i podpisanie umowy. Powyższe formalności mogą odbywać się drogą elektroniczną i są również wiążące.

Wszelkie dane zawarte na Stronie mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16      poz. 93 ze zm.).

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

  1. Postanowienia ogólne

 

Apus Białe Gołębie Ślubne stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.  Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ), wprowadza niniejsze zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

  1. Zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Apus Białe Gołębie Ślubne świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu Klientowi  przed zawarciem umowy informacji dotyczących usług a w szczególności materiałów udostępnianych na indywidualne życzenie Klienta tj.: udzielanie informacji dotyczących Pakietów Ślubnych wskutek wysłania przez Klienta zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie pt.; „Zapytanie” lub „Zamówienie”,  udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

Wysłana informacja handlowa odbywa się na zasadzie dobrowolności, jeżeli odbiorca- Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

  1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Apus Białe Gołębie Ślubne rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.